Martin Průša, PAMS
Jateční 49
400 01 Ústí nad Labem
Czech Republic
tel:
fax:
www:
e-mail:
+420 475 669 999
+420 475 669 966
www.pams.cz
pams@pams.cz
logo PAMS

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky


1. Úvodní ustanovení
1.1. Pokud nejsou sjednány podmínky jiné, upravují tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) smluvní vztahy mezi firmou Martin Průša, PAMS, Chlumecká 347, Chlumec, 40339, IČO: 42423627, DIČ: CZ7106262955, zapsané v OR u krajského soudu v Ústí nad Labem pod spis. značkou A.3421 ze dne 6.8.1992 a provozovnou Jateční 49, Ústí nad Labem, 40001 jako prodávajícím a kupujícím na základě uzavřené kupní smlouvy nebo objednávky předané osobně, zaslané poštou, faxem či e-mailem a potvrzené prodávajícím.

2. Předmět plnění
2.1. Předmětem plnění je realizace dodávek služeb a zboží objednaných kupujícím z oborů strojní vyšívání, reklamní textil a souvisejících činností.

3. Kupní cena služeb a zboží
3.1. Ceny jsou tvořeny
3.1.1. Kalkulací na základě poptávky kupujícího. Kalkulace je závazná pouze tehdy, pokud zákazník předal veškeré potřebné a správné informace (podklady) k realizaci zakázky. Platnost kalkulace zaniká pokud došlo ke změnám parametrů zakázky po vypracování kalkulace. V takovém případě si prodávající vyhrazuje právo na změnu ceny dodávaného zboží a služeb. Kalkulovaná cena je garantována 14 dní po doručení cenové kalkulace kupujícímu, není-li stanoveno jinak. Ke každému zákazníkovi je přistupováno individuálně vzhledem k jeho zakázce a potřebám. Na každou zakázku (tzn. motiv, velikost, provedení, počet ks atd.) je tvořena konkrétní cena na základě podrobné kalkulace. Tuto kalkulaci garantujeme. Kalkulační list je zaslán písemně max. do 24 hod po obdržení podkladů - lze domluvit individuální přístup.
3.1.2. Ceníky a vystavenými cenami prodávajícího platnými v době uzavření kupní smlouvy nebo přijetí objednávky pokud není písemně sjednána cena jiná.
3.2. Ceny jsou uváděny bez DPH, pokud není uvedeno jinak.
3.3. U cen je zohledněno zařazení zakázky a zákazníka do příslušné cenové kategorie (jedná se o formu slev a přirážek). Zařazení zakázek se týká například počtu ks a celkového zpracování. Zařazení zákazníků je řešeno na základě „dodavatelského řetězce“ na trhu (výrobní firmy, reklamní agentury...).
3.4. Grafické práce, vzorování a vzorky jsou účtovány na základě platných ceníků, kalkulací nebo dohod mezi prodávajícím a kupujícím.
3.5. Ceny vyšívání a textilu neobsahují dopravu, balení, manipulaci a jiné ostatní náklady pokud není vysloveně uvedeno jinak. Na přání zákazníka se ceny ostatních nákladů vyčíslí položkově v kalkulaci nebo je obsahuje příslušný ceník.
3.6. Kupní cena je považována za zcela uhrazenou připsáním na účet prodávajícího. Kupující nesmí zadržet úhradu kupní ceny nebo jakékoliv části jako protihodnotu v rozsahu zjištěného případného poškození nebo z jakéhokoliv titulu, včetně reklamace vad. Je-li smluvně dohodnuta platba akreditivem, platební podmínky akreditivu se nesmí lišit od platebních podmínek kupní smlouvy včetně „Všeobecných obchodních a dodacích podmínek“.Prodávající může odložit nebo odepřít odeslání zboží, jestliže kupující neotevře akreditiv podle dohodnutých podmínek.

4. Objednávka
4.1. Objednávka musí obsahovat kompletní fakturační údaje vč. kontaktní osoby.
4.2. Přesné zadání zakázky tak, aby bylo možné podle zadaných položek a požadavků zakázku přesně vyrobit a správně dodat vč. balení a dopravy. Jedná se zejména o: grafické podklady k vyšívání, popis výšivky-nášivky (velikost, provedení...), umístění výšivky, specifikace dalších prací, počty ks, popis textilu, velikosti, balení, způsob dodání, termíny ....
4.3. Při prvním odběru je nutné zaslat živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku a osvědčení o DIČ.
4.4. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku odmítnout.

5. Dodací lhůta
5.1. Dodací lhůty se pohybují cca od 1 do 14-ti dnů dle typu a objemu zakázky.
5.2. Po dohodě s výrobou je možné za určitých podmínek dodací lhůty upravit, např. zkrátit nebo „zafixovat“. Úpravu dodacích lhůt je potřeba vyřešit před zadáním nebo nejpozději při zadání zakázky.
5.3. Dodací lhůty pro případné vzorování výšivek nebo nášivek se řeší dohodou při objednávce zpravidla 1-7 dní. Dodací lhůty pro výrobu vzorků textilních výrobků na zakázku jsou cca 7–21 dní v závislosti na podmínkách k realizaci takového vzorování (materiál, barevnost, složitost ...) pokud není domluveno jinak v čase objednávky vzorků.
5.4. Pokud objednávka obsahuje termín je tento termín kupujícímu potvrzen nebo po dohodě upraven. Je nutné také uvést, zda termín je k vyzvednutí u prodávajícího nebo znamená doručení ke kupujícímu. Pokud má pro kupujícího význam čas (hodina) dodání zakázky je potřeba tuto skutečnost uvést do objednávky.
5.5. Jestliže objednávka termín dodání neobsahuje je termín nastaven podle vnitřních směrnic prodávajícího s ohledem na bod 5.1 a 5.3.
5.6. Potvrzený dodací termín je pro prodejce závazný.
5.7. Lhůta pro dodání zakázky začíná plynout:
5.7.1. doručením kompletní objednávky vč. veškerých podkladů, potřebných ke správné realizaci zakázky.
5.7.2. doručením zboží zákazníka, pokud je předmětem zakázky.
5.7.3. zaplacením zálohy na danou zakázku (připsáním částky na účet), pokud je vystavena a není dohodnuto jinak.
Obecně se má za to, že lhůta běží od skutečnosti, která pomine jako poslední.
5.8. Pokud nastane prodlení při potřebné spolupráci (např. schválení případných vzorků, náhledů ...) ze strany kupujícího má prodávající právo prodloužit o přiměřenou dobu dodací termín zakázky za bezodkladného oznámení této skutečnosti kupujícímu.
5.9. Předem dohodnuté „expresní“ i „zkrácené“ dodací termíny jsou možné.

6. Dodací podmínky
6.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v dohodnutém sortimentu, množství, kvalitě, dodacích lhůtách a cenách specifikovaných v jednotlivých objednávkách či kupní smlouvě. Pokud je sjednána rámcová smlouva platí její ustanovení pro všechny objednávky v daném období vydané, pokud se v konkrétních objednávkách výslovně nepraví jinak. Ostatní ujednání v objednávkách s ohledem na konkrétní zakázku mají přednost.
6.2. Závazek prodávajícího dodat je splněn:
Předáním zakázky prvnímu nezávislému dopravci k přepravě směrem ke kupujícímu.
V sídle nebo provozovně prodávajícího pak v případě, že zajišťuje-li dopravu kupující.
6.3. Místem plnění je provozovna prodávajícího Martin Průša, PAMS na adrese Janáčkova 11, Ústí nad Labem, 40007, CZ
6.4. V případě zaslání zboží některou z přepravních služeb se místem plnění rozumí místo předání zásilky prvnímu nezávislému přepravci nebo poště většinou v místě provozovny prodávajícího.
6.5. Časem plnění se rozumí doba předání zboží kupujícímu v místě provozovny prodávajícího nebo doba kdy je zakázka předána k přepravě prvnímu nezávislému dopravci směrem ke kupujícímu, pokud není dohodnuto jinak.
6.6. Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít.
6.7. Zboží je baleno pro převzetí i přepravu běžným způsobem v obchodním styku. Pokud bude zásilka odeslána ve vratném obalu, který je kupujícímu vyúčtován spolu se zbožím. Po vrácení obalu prodávajícímu (na náklady kupujícího) vyúčtuje kupující tento vratný obal. Vyúčtování je potřeba doložit fotokopií přepravního listu.
6.8. Zboží je dodáváno v obvyklé jakosti a provedení nebo dle daných technických podmínek případně v provedení a jakosti smluvně dohodnuté.
6.9. V případě, že zboží je z technických důvodů dodáno s výrobní rezervou, pak platí, že rozdíl mezi množstvím určeným v kupní smlouvě nebo objednávkách a množstvím zboží skutečně dodaným, může činit u jednotlivých skupin výrobků nejvíce 5%, u etiket a nášivek pak 10%. Dílčí dodávky jsou přípustné po dohodě se zákazníkem.
6.10. Okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo jeho předáním prvnímu nezávislému dopravci přechází riziko ztráty, zničení nebo poškození zboží z prodávajícího na kupujícího.

7. Platební podmínky
7.1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně dopravného, balného a ostatních oprávněných nákladů, pokud jsou kupujícímu účtovány včetně DPH. Při platbě fakturou se faktura považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího. Při ostatních platbách se považuje za úhradu úplné zaplacení kupní ceny tak jak je účtována.
7.2. Kupující se zavazuje uhradit zálohovou platbu na realizaci konkrétní zakázky dle objednávky kupujícího a to na základě zálohového listu, pokud bude vystaven.
Dodací lhůta začíná běžet od připsání této částky na účet prodávajícího.
7.3. Po dohodě je možné platby uskutečnit :
7.3.1. 100% záloha vč. DPH v hotovosti předem + vyúčtování po dodání zak.
7.3.2. 100% záloha vč. DPH na fakturu předem + vyúčtování po dodání zak.
7.3.3. 50% záloha vč. DPH v hotovosti předem + 50% v hotovosti při předání zak.
7.3.4. 50% záloha vč. DPH na fakturu předem + 50% v hotovosti při předání zak.
7.3.5. 50% záloha vč. DPH v hotovosti předem + 50% na fakturu při předání zak.
7.3.6. 50% záloha vč. DPH na fakturu předem + 50% na fakturu při předání zak.
7.3.7. v hotovosti při předání zakázky
7.3.8. v hotovosti dobírkou
7.3.9. na fakturu se splatností 7-14 dní nebo individuální splatnost dohodou
7.4. Prodávající je oprávněn účtovat (fakturovat) i částečné plnění zakázky a kupující je povinen takovou fakturu do doby splatnosti uhradit.
7.5. Dokud nejsou kupní cena a všechny náležitosti v plné výši uhrazeny, zůstává právo vlastnictví a disponování se zbožím prodávajícímu. Kupující je povinen přijmout veškerá nezbytná opatření k ochraně práv prodávajícího podle tohoto odstavce proti třetím stranám.
7.6. Kupní cena, ani její část nesmí být uhrazena vzájemným zápočtem pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8. Smluvní pokuty
8.1. Za každý den prodlení v platbě si prodávající vyhrazuje právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z neuhrazené částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

9. Odstoupení od smlouvy
9.1. Prodávající i kupující je povinen oznámit druhé straně všechny skutečnosti, o nichž se dověděl a pro které nebude moci závazek dohodnutým způsobem splnit. V případě sporů jsou smluvní strany povinny se pokusit o řešení smírnou cestou. Právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy, respektive potvrzené objednávky, a jejich příloh se řídí českým právem, a to i v případě, že je smluvní strana zahraničním právním subjektem.
9.2. Oznámení všech skutečností pro které nebude možné závazek splnit a odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a musí být uvedeny jasné hlavní důvody.
9.3. V případě odstoupení od smlouvy jedné ze smluvních stran, zavazuje se kupující, že uhradí veškeré dosud odebrané zboží a služby prodávajícímu.
9.4. Prodávající může od smlouvy odstoupit v případě, že kupující je v prodlení s úhradou zálohové platby o více než 14 kalendářních dní.

10. Reklamace
10.1. Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení obchodního zákoníku.
10.2. Kupující je povinen při převzetí služeb a zboží si zakázku prohlédnout a uplatnit případné zjevné vady zboží. Vady musí být kupujícím písemně oznámeny nejdéle do 7 dnů po převzetí zakázky, skryté vady nejdéle do 6 měsíců od převzetí zakázky.
10.3. Kupující musí předložit reklamované zboží prodávajícímu k posouzení.
10.4. Prodávající se musí k uplatněné reklamaci vyjádřit nejdéle do 1 měsíce a případné vady odstranit nejpozději do 2 měsíců od písemného obdržení reklamace.
10.5. V případě uznání vady na zboží nebo službách řeší prodávající pouze řádně reklamované zboží.
10.6. K případnému vrácení reklamovaného zboží může dojít až po uznání oprávněnosti reklamace prodávajícím.
10.7. Jestliže je zakázka vadami porušena, může kupující podle své volby požadovat vady odstranit opravou, náhradním plněním, přiměřenou slevou, dobropisem nebo jiným předem dohodnutým způsobem.
10.8. Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost faktury kupujícím, nedohodnou-li se obě strany jinak.
10.9. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé nesprávným používáním (údržbou) nebo používáním jiným než obvyklým způsobem, či nesprávným skladováním.
10.10. Prodávající neodpovídá za vady zboží a služeb které vznikly po dalším zpracování nebo úpravách kupujícím.
10.11. Za vadu zboží se nepovažuje nepodstatná barevná či tvarová odlišnost zboží od vzorku
(netýká se schváleného vzorku provedení vyšívání z hlediska barev a zpracování či jinak přesně schválených vzorků).
10.12. Prodávající přímo ručí za poškození materiálu a zboží dodaného k vyšívání a ostatnímu zpracování kupujícím, do výše sjednané ceny vyšívání a ostatního zpracování. Pokud je požadováno ručení vyšší je potřeba toto sjednat zvlášť po vzájemné dohodě písemnou formou jako přílohu k objednávce (ev. přímo v objednávce) nebo zakotvit v kupní smlouvě nebo smlouvě o dílo.
10.13. Prodávající je povinen pro případ nepřímých záruk za zboží a materiál být k tomuto účelu pojištěn (prodávající je pojištěn proti škodě způsobené ...).
10.14. Za práva a povinnosti plynoucí z užívání objednaných vyšívaných motivů a log ručí kupující Prodávající neručí za případné právní vady objednaného zboží a služeb.
10.15. Nároky na náhradu nepřímých škod vzniklých reklamací jsou z odpovědnosti prodávajícího za vady vyloučeny.

11. Vyšší moc
11.1. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě je povinen kupujícího informovat. Přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu případné škody. Souhlas s typem náhradního plnění a jeho termínem potvrdí kupující prodávajícímu písemně.

12. Jiná ustanovení a formulace
12.1. Strany závazkového vztahu jsou povinny oznámit druhé straně všechny skutečnosti , o nichž se dověděla a pro které nebude moci závazek stanoveným způsobem splnit. V případě sporů jsou smluvní strany povinny se pokusit o řešení smírnou cestou. Právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy, respektive potvrzené objednávky,a jejich příloh se řídí českým právem, a to i v případě, že je smluvní strana zahraniční právní subjekt.
12.2. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást úpravy smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. V případě, že tyto podmínky neupravují povinnosti smluvních stran, úprava se řídí ustanovením obchodního a občanského zákoníku a dalších právních předpisů v jejich platném znění.

13. Závěrečná ustanovení
13.1. Kupní smlouva nebo objednávka může stanovit bližší podrobnosti, případně odchylky od jednotlivých ustanovení.
13.2. Okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo jeho předáním veřejnému dopravci přechází riziko ztráty, zničení nebo poškození zboží z prodávajícího na kupujícího.
13.3. Prodávající je povinen oznámit bez zbytečného odkladu kupujícímu překážky, které znemožňují dodání zboží ve sjednaném termínu.


Naše kolekce

Originální design!

 • Čepice hip-hop, street dance, freestyle výšivka Z

  Vyšívané čepice, kšiltovky street móda - určené…

  Objednat

 • Čepice hip-hop, street dance, freestyle výšivka Y

  Vyšívané čepice, kšiltovky street móda - určené…

  Objednat

 • Čepice hip-hop, street dance, freestyle výšivka X

  Vyšívané čepice, kšiltovky street móda - určené…

  Objednat

Celkem záznamů: 59
|< << 12345 >> >|
ISO 9001 LL-C(Certification)Odešlete nám telefonní číslo a my Vám zavoláme zpět!
Phone contact
* Povinné pole

A nebo nám zavolejte na naši HOTLINE: 789 123 456

Kontakty