Martin Průša, PAMS
Jateční 49
400 01 Ústí nad Labem
Czech Republic
tel:
fax:
www:
e-mail:
+420 475 669 999
+420 475 669 966
www.pams.cz
pams@pams.cz
logo PAMS

GDPR Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR
PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR)

Na této webové stránce probíhá sběr osobních údajů, jak přímo od subjektu (vyplníte formulář), tak automaticky. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Není-li to výslovně uvedeno, správce osobních údajů nasbírané osobní údaje nepředává dalším příjemcům ani správcům.

Níže najdete odkaz na pověřenou osobu, která má v naší společnosti ochranu osobních údajů na starosti, technické informace o zpracování a zabezpečení osobních údajů, a také přehled oblastí správy a zpracování osobních údajů naší společností, přesahující rámec této webové stránky.

Osobní údaje získané od subjektu

Na tomto webu můžete nalézt kontaktní formuláře. Mají několik podob a polí. Jejich vyplněním a odesláním formuláře potvrdíte souhlas se zpracováním osobních údajů.

Kontaktní formuláře slouží subjektům, které mají zájem o naše služby a naše nabídky nebo je zajímají jiné informace o naší společnosti a její činnosti.

Osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • adresa
 • e-mail
 • telefon

K získání těchto osobních údajů je nutný souhlas subjektu.

Účelem získávání osobních údajů je plnění smluvních vztahů, marketing, uživatelská podpora a navazování obchodních vztahů.

Obchodní vztah nastane okamžikem zaslání objednávky nebo vyplněním a odesláním kontaktního formuláře. Pokud nedojde ke smluvnímu vztahu, jsou osobní údaje zpracovávány jako kontaktní údaje. Údaje jsou uchovávány v interních databázích naší společnosti, do doby, než odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů. Svůj souhlas projevíte vyplněním a odesláním formuláře.

Pro konkrétní informace o zpracování a žádost o uplatnění dalších práv kontaktujte pověřenou osobu, viz. níže na této stránce.

Osobní údaje získané ze zákonných důvodů

Naše společnost vede a zpracovává osobní údaje k plnění zákonných povinností správce. Patří sem např. personální, mzdová a daňová agenda.

Osobní údaje získané automaticky

Tyto údaje neumožňují přímo identifikovat osobu, ale umožňují ve většině případů identifikovat počítač, ze kterého bylo na webovou stránku přistupováno. Naše společnost používá takto získané informace k vyhodnocení provozu webu a pro optimalizaci svých činností.

Mezi automaticky sbírané údaje patří identifikátory času, doby strávené stránce, IP adresy, údaj o operačním systému a prohlížeči, vypočítané geolokační informace. Tyto údaje neumožňují přímo identifikovat osobu, ale umožňují ve většině případů identifikovat počítač, ze kterého bylo na webovou stránku přistupováno.

V některých případech webová stránka ukládá data na počítač uživatele, a při opětovné návštěvě tato data může číst a měnit. Jedná se o tzv. cookies. Cookies mohou být základní (systémová) nutná pro provoz webu, ale také cookies třetích stran.

Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookies na vašem počítači.

Cookies můžete na svém počítači zakázat.

Údaje pro reklamní systémy

Naše společnost nepoužívá žádný způsob agregace dat určený pro reklamní systémy, ani pro vlastní účely, ani pro účely třetích stran.

Zabezpečení osobních údajů

Naše společnost pro přenos dat využívá výhradně zabezpečené webové stránky, s protokoly HTTPS. Data jsou ukládána na serverech, cloudu, nikoliv na lokálních počítačích. Cloudové služby zajišťují certifikovaní smluvní partneři.

Pověřená osoba pro ochranu osobních údajů

Dle interní analýzy (podle vodítka pracovní skupiny) fa. Martin Průša, PAMS nemá povinnost zřídit funkci pověřence pro ochranu osobních údajů (ve smyslu článku č. 37 Nařízení…).

Za veškeré záležitosti týkající se ochrany osobních údajů odpovídá majitel firmy Martin Průša (e-mail: martin@pams.cz).

Vyjádřete prosím svůj souhlas s PRAVIDLY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ na tomto webu. Přečtěte si, jak nakládá tento web s OSOBNÍMI ÚDAJI. Dozvíte se mimo jiné o cookies. Souhlas vyjádříte vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účelu zpracování,
 • kategorii dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjekt u údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat správce o vysvětlení,
 • požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů,
 • je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav,
 • nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů,
 • postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo,
 • správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Máte právo podat také stížnost u dozorového orgánu, kterým je ÚOOÚ.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje, které zpracováváme jako správce i jako zpracovatel, můžeme zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací.

Jiným subjektům je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Prohlášení správce osobních údajů

Prohlašujeme, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

 • zpracováváme osobní údaje svých odběratelů pouze na základě souhlasu nebo zákonného právního titulu,
 • nepracujeme s citlivými osobními údaji, tj. osobními údaji vypovídajícími o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů, s genetickými údaji subjektu údajů a biometrickými údaji,
 • splňujeme informační povinnost vůči svým odběratelům podle zákona o ochraně osobních údajů.

Správce osobních údajů

Společnost Martin Průša, PAMS, se sídlem Chlumecká 347, Chlumec, 403 39, a provozovnou Jateční 3636/45d, Ústí nad Labem, 400 01, IČO: 25039971, DIČ: CZ25039971, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.


Naše kolekce

Originální design!

 • Čepice hip-hop, street dance, freestyle výšivka Z

  Vyšívané čepice, kšiltovky street móda - určené…

  Objednat

 • Čepice hip-hop, street dance, freestyle výšivka Y

  Vyšívané čepice, kšiltovky street móda - určené…

  Objednat

 • Čepice hip-hop, street dance, freestyle výšivka X

  Vyšívané čepice, kšiltovky street móda - určené…

  Objednat

Celkem záznamů: 59
|< << 12345 >> >|
ISO 9001 LL-C(Certification)Odešlete nám telefonní číslo a my Vám zavoláme zpět!
Phone contact
* Povinné pole

A nebo nám zavolejte na naši HOTLINE: 789 123 456

Kontakty